Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar

  • user warning: Table 'arif_beyan.beyan_captcha_points' doesn't exist query: SELECT module, captcha_type FROM beyan_captcha_points WHERE form_id = 'comment_form' in /home/beyan/domains/beyan.org/private_html/modules/captcha/captcha.inc on line 60.
  • user warning: Table 'arif_beyan.beyan_captcha_points' doesn't exist query: SELECT module, captcha_type FROM beyan_captcha_points WHERE form_id = 'user_login_block' in /home/beyan/domains/beyan.org/private_html/modules/captcha/captcha.inc on line 60.

 Hak Dini Kur’an Dili, Elmalılı Hamdi Yazır, Azim Y. c. 1, s. 319-324 

 Hadislerle Kur’an-ı Kerim Tefsiri, İbn Kesir, Çağrı Y. c. 3, s. 375-387

 Mefâtihu’l Gayb (Tefsir-i Kebir), Fahreddin Râzi, Akçağ Y. c. 3, s. 72-97

 Fî Zılâli’l Kur’an, Seyyid Kutub, Hikmet Y. c. 1, s. 161-166

 Tefhîmu’l Kur’an, Mevdûdi, İnsan Y. c. 1, s. 85-87

 El Câmiu li-Ahkâmi’l Kur’an, İmam Kurtubî, Buruc Y. c. 2, s. 151-175

 Kur’ân-ı Kerim Şifa Tefsiri, Mahmut Toptaş, Cantaş Y. c. 1, s. 146-154

 El-Mîzân Fî Tefsîri’l Kur’an, Tabatabai, Kevser Y. c. 1, s. 280-298

 Safvetü’t Tefâsir, Muhammed Ali Sâbûnî, Ensar Neşriyat, c. 1, s. 116-122

 Bakara Sûresi Tefsiri, Ramazanoğlu Mahmud Sâmi, Erkam Y. s. 143-147

 Hulâsatü’l Beyan Fî Tefsîri’l Kur’an, Mehmed Vehbi, Üçdal Neşriyat, c. 1, s. 147-154

 Dâvetçinin Tefsiri, Seyfuddin el-Muvahhid, Hak Y. c. 1, s. 153-161

 Min Vahyi’l Kur’an, M. Hüseyin Fadlullah, Akademi Y. c. 2, s. 78-83

 Kur’an Ansiklopedisi, Süleyman Ateş,  KUBA Y. c. 8, s. 49-53; 77-79; 91-95

 İslâm Ansiklopedisi, T.D.V. Y. c. 17, s. 81-102 

 Şâmil İslâm Ansiklopedisi, Akit Y. c. 1, s. 262

 Kur’an’da ulûhiyet, Suat Yıldırım, Kayıhan Y. s. 363-364

 Yahudileşme Temayülü, Mustafa İslâmoğlu, Denge Y. s. 256, 276-7, 311-312

 S. Buhâri Tecrid-i Sarih Terc. 9/1436 nolu hadis; 6/414-421

 Kur’an-ı Kerim’de Ehl-i Kitap ve İslâm, Remzi Kaya

 Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, Süleyman Uludağ, Marifet Y.

 Din ve İnanç Sözlüğü, Şinasi Gündüz, Vadi Y.

 İnanç Sözlüğü, Orhan Hançerlioğlu, Remzi Kitabevi Y.

 Semboller ve Yorumları, Necmettin Ersoy, Özel Y.      

 İslâm’ın Kabul veya Reddettiği Halk İnançları -Hicaz Bölgesi-, Ali Çelik, Beyan Y.

 Eski Türk Dini, İbrahim Kafesoğlu, Kültür Bakanlığı Y.

 Tarihte ve Buggün Şamanizm, Abdülkadir İnan, Türk Tarih Kurumu Y.

 Türk Halk İnançlarında ve Edebiyatında Evliya Menkabeleri, A. Yaşar Ocak, Kültür ve Turizm Bak. Y.

 Bektaşi Menâkıbnâmelerinde İslâm Öncesi İnanç Motifleri, Ahmet Yaşar Ocak, Enderun Kitabevi Y.

 Türk İslâm Efsaneleri, M. Necati Sepetçioğlu, Yağmur Y.

 Türk Destanları, M. Necati Sepetçioğlu, Toker Y.

 Türk Mitolojisi, Bahaeddin Ögel, 1-2, M.E.B. Devlet Kitapları Y. Bin Temel Eser

 Ortadoğu Mitolojisi, S. H. Hooke, İmge Kitabevi Y.  

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

sponsorlu bağlantılar